Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky obchodní společnosti My Wave s.r.o., se sídlem Hálkova 445, 251 69 Velké Popovice, IČO: 06000380, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 274314 upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která je konečným spotřebitelem, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.mywave.cz.

Kontaktní a doručovací údaje: My Wave s.r.o., Hálkova 445, 251 69 Velké Popovice, e‑mail: ptejse@mywave.cz. Společnost My Wave s.r.o. není plátce DPH. Společnost My Wave s.r.o. poskytuje servis formou prodeje vlasové a tělové kosmetiky.

Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Uzavření kupní smlouvy

Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.mywave.cz (prodej vlasové a tělové kosmetiky), který je ve vlastnictví společnosti My Wave s.r.o., je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu.

Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu, nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku poté, kdy bylo zboží vyexpedováno, je kupující povinnen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dopravou, manipulací a balením zboží.

3. Platební podmínky

Nejsme plátci DPH. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. Platba dobírkou (hotově nebo kartou, dle možností dopravce).
 2. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.
 3. Platba kreditní nebo debetní kartou.

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet:

 • ČÍSLO ÚČTU: 0120104074/5500 (Raiffeisen Bank)
 • IBAN: CZ3755000000000120104074
 • BIC/SWIFT: RZBCCZPP
 • VS: Číslo objednávky

4. Dodací podmínky

Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží (poštovné dle platného ceníku – Zásilkovna/Packeta). Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na www.mywave.cz. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Prodávající se zavazuje, že doručí zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů od objednávky, nejpozději však do 30 dnů od dne připsání platby na účet prodávajícího.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci.

V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu sděleno v této lhůtě buďto telefonicky na telefonní číslo 602 376705, prostřednictvím e mailové adresy: ptejse@mywave.cz, nebo písemně na adresu prodávajícího My Wave s.r.o., Hálkova 445, 251 69 Velké Popovice. Je-li prodávajícímu oznamováno odstoupení od kupní smlouvy písemně na adresu společnosti, platí pro dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy, odeslání odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty s uvedením data podání na poště.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu), a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to na bankovní účet kupujícího, či jiným způsobem dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí.

V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží od dopravce, nebo z výdejního místa, vzniká tak prodávajícímu finanční škoda, ve formě balného a poštovného. Tuto škodu je kupující povinen uhradit do 14 dnů po vyčíslení škody prodávajícím, bezhotovostně na účet prodávajícího.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, nebude-li s kupujícím ujednáno něco jiného.

V případě již odeslaného zboží, platby prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

K vrácení zboží ze strany kupujícího by mělo dojít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy. Zboží zašlete nebo jej osobně doručte na adresu společnosti My Wave s.r.o., se sídlem Hálkova 445, 251 69 Velké Popovice. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující, pokud se strany nedohodly jinak.

Formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží o poskytnutí těchto služeb:

 • Datum objednání:
 • Datum obdržení:
 • Jméno a příjmení kupujícího:
 • Adresa kupujícího:
 • Podpis kupujícího:
 • Datum:

6. Nároky vyplývající z vad zboží

Má-li zboží při dodání vadu, prodávající se může s kupujícím domluvit na kompenzaci ve formě poukázky nebo slevy. Dále je kupující oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud však bude vada představovat podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující bez dalšího možnost rozhodnout se pro slevu z kupní ceny, dodatečné plnění nebo od smlouvy odstoupit. Tato práva má kupující i v případě, že se uvedená vada projeví později. Veškerá další zákonná práva zůstávají zachována.

Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží.

Vadné zboží nám zašlete zpět, pokud se nerozhodnete pro slevu z kupní ceny. Reklamaci je možno uplatnit na adrese My Wave s.r.o., Hálkova 445, 251 69 Velké Popovice.

O převzetí reklamovaného zboží Vám vystavíme potvrzení. Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě vady prodávající.

O reklamaci bude rozhodnuto bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dní od přijetí reklamovaného zboží. Reklamaci včetně odstranění vady bude vyřízena bezodkladně nejpozději do 30 dní od data přijetí reklamovaného zboží. Marné uplynutí této lhůty je považováno za podstatné porušení smlouvy, jež zakládá právo zákazníka odstoupit od kupní smlouvy.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, stát, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy www.mywave.cz/info/privacy-policy/.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.52) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.
 • Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Soudní spory

Společnost My Wave s.r.o. upřednostňuje, aby veškeré spory byly nejprve řešeny na základě vzájemné dohody. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1. Email: podatelna@coi.cz. Web: www.coi.cz/informace-o-adr/.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto OP jsou platné od 12.2.2023. Vyhrazujeme si právo na jejich úpravu bez předchozího upozornění.