Zásady ochrany osobních údajů

Obecná informace

KDO JSME

Správcem údajů je My Wave sro, IČO: 06000380, se sídlem Hálkova 445, 251 69 Velké Popovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 274314 (dále jen „MyWave“). Tyto zásady ochrany osobních údajů určují, jak MyWave používá a chrání veškeré informace, které jsou shromažďovány pomocí webových stránek www.mywave.cz (dále jen „webová stránka“). MyWave se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady o OÚ“). MyWave může tyto zásady čas od času změnit aktualizací těchto stránek. Občas byste tyto Zásady o OÚ měli zkontrolovat, abyste se ujistili, že Vám případné změny vyhovují. Tyto Zásady o OÚ jsou platné od 1.4. 2018.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje (dále jen „”), nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou OÚ, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše OÚ, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen „Zákon”), Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, anglicky General Data Protection Regulation; dále jen „GDPR“), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo můžeme mít k dispozici.

CO SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 1. Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na webových stránkách.
 2. Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci.
 3. Podrobné informace o Vašich návštěvách webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.
 4. Sbíráme o Vás informace během procesu dokončení objednávky na našem e-shopu.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše OÚ byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své OÚ prostřednictvím webových stránek.

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

 1. Jméno a příjmení.
 2. Adresa trvalého bydliště, město, PSČ – korespondenční adresa.
 3. E-mailová adresa.
 4. Mobilní telefonní číslo, příp. pracovní telefonní číslo.
 5. Heslo uživatelského účtu.
 6. Způsob úhrady, příp. bankovní spojení.
 7. Další informace týkající se Vaší identifikace.
 8. Informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře).

Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.

KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše OÚ, které jsme získali prostřednictvím webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.) zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů).

Vaše OÚ mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých OÚ s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito Zásadami o OÚ údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.

Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté OÚ budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

K ČEMU NÁM SLOUŽÍ ZÍSKANÉ INFORMACE

 1. Zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich webových stránek pro Vás.
 2. Zajištění plnění smlouvy.
 3. Interní vedení záznamů.
 4. Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli.
 5. Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu.
 6. Zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (e-mailem nebo SMS) o produktech a službách.
 7. Oznámení o změnách našich služeb.

PŘÍMÝ MARKETING

U každého souboru Vašich osobních informací na webových stránkách si vzájemně vyjasníme, zda Vaše data mohou být použita pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás požádáme o souhlas k jeho odběru, nebo Vám umožníme se z jeho odběru odhlásit.

Budeme Vás kontaktovat elektronickou cestou (e-mailem) nebo telefonicky ohledně informací, které jste si vyžádali a ohledně informací s podobným předmětem, který byl uveden ve Vašem požadavku nebo byl předmětem Vašeho předchozího nákupu u nás. Pokud si nepřejete, abychom tímto způsobem použili Vaše údaje, můžete na formuláři, kterým sbíráme Vaše osobní údaje, příslušné políčko nezaškrtávejte.

Pokaždé, když budete vyzváni k vyplnění formuláře na webových stránkách, nesouhlasíte-li, příslušné políčko nezaškrtávejte. V přímém marketingu bychom Vám elektronickou cestou (e-mailem nebo telefonem) ukázali jednoduchý způsob, jak příslušným způsobem další přímý marketing odmítnout.

DOBA SPRAVOVÁNÍ ÚDAJŮ

Souhlas ke správě údajů, který nám dáváte, je platný po dobu 10 let ode dne, kdy jste nám prostřednictvím webových stránek Vaše údaje předali.

BEZPEČNOST

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na webových stránkách shromažďujeme. Souhlasíte s tím, že údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických či manuálních prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech a/nebo na zabezpečených serverech provozovatelů webových stránek.

POSKYTOVÁNÍ VAŠICH DAT

Osobní údaje slouží pouze pro účely MyWave a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění našízákonné povinnosti.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich OÚ, a to konkrétně o:

 1. Právu přístupu ke svým OÚ.
 2. Právu na opravu OÚ.
 3. Právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“), (s účinností od 25. 5. 2018).
 4. Právu na omezení zpracování svých osobních údajů (s účinností od 25. 5. 2018).
 5. Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování Vašich OÚ z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka (s účinností od 25. 5. 2018).
 6. Právu na přenositelnost OÚ (s účinností od 25. 5. 2018).
 7. Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat.
 8. Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto Zásady o OÚ. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně osobních dat platné pro dané webové stránky.

Specifická informace

KOMENTÁŘE

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

MÉDIA

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

COOKIES

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

VLOŽENÝ OBSAH Z DALŠÍCH WEBŮ

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

Pokud požadujete obnovení hesla, vaše adresa IP bude uvedena v e-mailu pro obnovení hesla.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

KAM SE POSÍLAJÍ VAŠE DATA

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

JAKÁ DATA SBÍRÁME A UCHOVÁVÁME

Během vaší návštěvy našich webových stránek používáme sledovací cookies pro následující účely:

 • Již zobrazené produkty: tyto informace můžeme použít k zobrazení již prohlédnutých produktů.
 • Lokace, IP adresa a typ prohlížeče: tyto údaje používáme např. pro spočítání daní a poštovného.
 • Adresa dodání: O zadání tohoto údaje Vás žádáme z důvodu předběžné kalkulace ceny za dopravu dříve, než vytvoříte objednávku a bude Vám zasláno zboží.
 • Nastavení soukromí: Uloží vaše předvolby ochrany osobních údajů po dobu 30 dnů.

Sledovací cookie také používáme k zapamatování obsahu košíku při procházení našich stránek. Tyto sledovací cookies jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek a nelze je vypnout.

Pokud u nás budete nakupovat, vyžádáme si od Vás informace, jako jsou Vaše jméno, fakturační adresa, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, kreditní karta/platební údaje a také volitelné informace o Vašem účtu, jako jsou uživatelské jméno a heslo. Tyto informace budou použity, abychom mohli např.:

 • Zaslat informace o vašem účtu a objednávce.
 • Odpovědět na vaše požadavky včetně vrácení peněz a reklamací.
 • Zpracovat platbu a předejít podvodům.
 • Nastavit váš účet v našem obchodě.
 • Dodržovat veškeré zákonné povinnosti, které se na nás vztahují, například výpočet daní.
 • Zlepšovat nabídku našeho obchodu.
 • Zasílat marketingové zprávy v případě, že se je rozhodnete odebírat.

Pokud vytvoříte účet, uložíme vaše jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo, které budou použity v budoucnu pro vyplnění stránky pokladny.
Vaše informace obvykle ukládáme po dobu, po kterou je potřebujeme k účelům, pro které je sbíráme a používáme, dokud jsme povinni je uchovávat.

Například informace o objednávce uchováváme po dobu 5 let pro daňové a účetní účely. Tyto údaje zahrnují Vaše jméno, e-mail, fakturační a doručovací adresu.

Budeme rovněž uchovávat komentáře či recenze, pokud se je rozhodnete zveřejnit.

KDO Z NAŠEHO TÝMU MÁ PŘÍSTUP

K informacím, které nám poskytnete, mají přístup členové našeho týmu. Například jak Administrátoři, tak Manažeři obchodu mají přístup k:

 • Informace o objednávce, jako jsou co bylo zakoupeno, kdy to bylo zakoupeno a kam by mělo být zboží zasláno.
 • Informace o zákazníkovi jako jsou vaše jméno, e-mailová adresa, fakturační a doručovací adresa.

Členové našeho týmu mají přístup k těmto informacím, aby pomohli zpracovávat objednávky, refundace a poskytovali podporu zákazníkům.

SDÍLÍME S OSTATNÍMI

V případě potřeby sdílíme vaše údaje se společností STRIPE za účelem zpracování platby za vaši objednávku a se společností PACKETA za účelem poskytování doručovacích služeb pro vaše zboží. Pokud dokončení vaší objednávky tyto služby nevyžaduje, nejsou sdílena žádná data.

PLATBY

Přijímáme platby přes STRIPE. Při zpracování platby budou některé vaše údaje předány službě STRIPE, včetně informací potřebných pro zpracování nebo podpoře platby, jako jsou informace o celkové částce prodeje nebo fakturační údaje.

Více informací najdete na https://stripe.com/en-gb-cz/privacy.

Potřebujete poradit?

Pokud se chcete na něco zeptat nebo nám cokoliv sdělit, pak nás prosím zašlete dotaz na adresu: ptejse@mywave.cz. Rádi Vám poradíme a Vaše dotazy zodpovíme nejpozději do 2. pracovního dne.